Prohlášení o zpracování osobních údajů 

V souladu s čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a dále s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále též „zákon o zpracování osobních údajů“), poskytuji tímto jako správce osobních údajů, základní kontaktní údaje a obecný přehled o tom, jak zpracovávám osobní údaje fyzických osob, které jsou mými klienty, jakož i o jejich právech.

Správce osobních údajů:
Světlana Habrdová

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 704 60 89 60

ID datové schránky: ub8ytj8
E-mail:  svetlana@svetrealit.cz

I. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů? 

Jsem správcem osobních údajů a zpracovávám osobní údaje:

 1. v souvislosti s poskytováním služeb podle rezervační smlouvy, které jsou nezbytné pro plnění této smlouvy, a to za účelem plnění povinností zprostředkovatele podle této smlouvy,
 2. na základě oprávněných zájmů v rozsahu nezbytném pro účely sledované konkrétním oprávněným zájmem, jimiž jsou
  1. běžný přímý marketing,
  2. vymáhání právních nároků.
 3. na základě souhlasu pro jiné účely, uvedené v tomto souhlasu, pokud zájemce takový souhlas udělí.

Jako zájemce máte právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pokud se jedná o zpracování osobních údajů zájemce pro účely přímého marketingu, zprostředkovatel zastaví zpracování osobních údajů pro tento účel. V případě, že zprostředkovatel prokáže, že osobní údaje zájemce jsou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, je oprávněn je dále zpracovávat.

II. Kdo může být příjemcem Vašich osobních údajů? 

Příjemci těchto osobních údajů mohou být orgány veřejné moci (justiční orgány, správní orgány a orgány činné v trestním řízení) 

III. Jsou Vaše údaje předávány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci? 

Vaše osobní údaje nepředávám do třetí země mimo EU ani mezinárodní organizaci.

IV. Jaké kategorie osobních údajů zpracovávám?

Zpracovávám následující kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození a adresa bydliště.

V. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány? 

Délka uchovávání osobních údajů při činnostech vykonávaných podle bodu I. vychází ze zákona.

VI. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?

Zájemce jako subjekt údajů může v souvislosti se zpracováním osobních údajů Zprostředkovatelem uplatnit následující práva stanovená obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR):

 1. právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 2. právo na opravu a doplnění (čl. 16 GDPR),
 3. právo na výmaz (čl. 17 GDPR),
 4. právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), které lze uplatnit v případě, že:
  1. zájemce popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Zprostředkovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit
  2. zpracování je protiprávní a Zájemce odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
  3. zprostředkovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zájemce je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  4. právo na přenositelnost (čl. 20 GDPR), pokud je zpracování založeno na právním titulu souhlasu – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo splnění smlouvy – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a provádí se automatizovaně,
  5. právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR), pokud jsou zpracovávány na základě právního titulu oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.

VII. Jak můžete uplatnit svá práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů? 

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím žádosti. Žádosti lze podat v písemné formě poštou, elektronicky na adresu: posta@uoou.cz. Po posouzení důvodnosti žádosti budete do 30 dnů ode dne obdržení žádosti vyrozuměni o způsobu vyřízení a přijatých opatřeních. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V ústní formě můžete žádosti podat jen osobně po prokázání Vaší totožnosti. Je-li možné žádost vyřídit ihned, je o jejím vyřízení sepsán písemný záznam. V opačném případě se ústní žádost zaznamená a bude vyřízena ve stejné lhůtě jako písemná žádost.

Žádosti se vyřizují bezplatně. Pokud však Vaše žádost, kterou uplatňujete svá práva, bude zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (např. opakující se), může Zprostředkovatel uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo učiněním požadovaných úkonů, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud podáte žádost, jíž budete uplatňovat svá práva ke zpracování osobních údajů, a nebude možné zjistit nebo ověřit Vaši totožnost, odmítne Zprostředkovatel takové žádosti vyhovět.

VIII. U jakého orgánu můžete podat stížnost? 

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nařízení GDPR nebo zákon o zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost k dozorovému úřadu.

Kontaktní údaje dozorového úřadu v České republice:

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Telefon:

pevná linka: + 420 234 665 111 (ústředna)
fax: + 420 234 665 444

E-mail:

oficiální: posta(zavináč)uoou.cz

ID datové schránky:

qkbaa2n